Sökning: "MDSR"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet MDSR.

  1. 1. Maternal Death Surveillance and Response in Tanzania : Challenges to successful implementation

    Författare :Ali Said; Mats Målqvist; Claudia Hanson; Siriel Massawe; Andrea B Pembe; Jos van Roosmale; Uppsala universitet; []
    Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Maternal death; Maternal death surveillance and response; maternal mortality; MDSR; maternal death review; MDR; quality improvements; Obstetrik och gynekologi; Obstetrics and Gynaecology;

    Sammanfattning : Tanzania has one of the highest maternal mortality ratios (MMR) in the world. Tanzania introduced the Maternal Death Surveillance and Response (MDSR) system to facilitate deaths notification and learning from death reviews inorder to prevent future deaths. LÄS MER