Sökning: "MACSIM"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet MACSIM.

  1. 1. Development and evaluation of a new simulation model for education, research and quality assurance in disaster medicine

    Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

    Författare :Kristina Lennquist Montán; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2015]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; major incident; mass casualty; disaster medicine; simulation model; education; quality assurance; triage; surge capacity; MRMI; MACSIM;

    Sammanfattning : .... LÄS MER