Sökning: "Mårten Schultz"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Mårten Schultz.

  1. 1. Kausalitet : Studier i skadeståndsrättslig argumentation

    Detta är en avhandling från Jure Förlag AB

    Författare :Mårten Schultz; Stockholms universitet.; [2007]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Adekvat kausalitet; betingelseläran; kausalitet; korrektiv rättvisa; NESS; orsakssamband; skadeståndsrätt; underlåtenhet; LAW JURISPRUDENCE Private law Tort law; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK Civilrätt Skadeståndsrätt; Private Law; civilrätt;

    Sammanfattning : Orsakskravet är skadeståndsansvarets mest grundläggande kriterium men också det minst analyserade. Innebörden av kravet har inte specificerats, i vart fall inte tydligt, av vare sig lagstiftaren eller domstolarna. Det har inte heller funnits någon samsyn kring kravets innebörd i svensk rättsvetenskap under senare tid. LÄS MER