Sökning: "Lukas Cederbom"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Lukas Cederbom.

  1. 1. Studies on the function of CD4CD25 regulatory T cells: An in vitro approach

    Detta är en avhandling från Section for Immunology, Lund University

    Författare :Lukas Cederbom; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Immunology; CD152; Costimulation; Dendritic cells; Regulatory T cells; CD4 CD25 ; serology; transplantation; Immunologi; serologi;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Immunsystemet består av en specifik och en ospecifik del som samarbetar när ett immunsvar sätts igång. Den specifika delen utgörs av T och B celler som med specifika ytreceptorer, så kallade antigen-receptorer, känner igen och aktiveras av främmande ämnen (antigen). LÄS MER