Sökning: "Lpo 94"

Visar resultat 1 - 5 av 14 avhandlingar innehållade orden Lpo 94.

 1. 1. Motiverande grundskolemiljö med fokus på klassrummet

  Författare :Therese Vincenti Malmgren; Lund University.; Lunds universitet.; Malmö University.; Malmö University.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; compulsory school; lärarkompetens; Lpo 94; grundskola; attityder; lärarrelationer; Attitudes; medinflytande-påverkan; motiverande miljö; teacher relationships Ansvar; självförtroende; self-confidence; responsibility; motivating environment; teacher competence; influence-effect; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences; attitudes; teacher relationships;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Föreliggande arbetes övergripande syfte är att visa på faktorer/begrepp viktiga för en motiverande grundskolemiljö med fokus på klassrummet då analysen baseras på läroplansmålsättningar. Mer differentierade och explicit uttryckta syften för detta arbete utgörs inledningsvis av att dels undersöka hur elever och skolledare uppfattar att skolan uppnått målen i läroplan för det obligatoriska skolväsendet (Utbildningsdepartementet, 1994), dels att utifrån Lpo 94 identifiera och analysera viktiga begrepp i skolmiljön och sedan granska dessa i en sambandsanalys. LÄS MER

 2. 2. Integration som text, diskursiv och social praktik. En policyetnografisk fallstudie av mötet mellan skolan och förskoleklassen

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Jan Gustafsson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Title: Integration as text, discursive and social practice Language: Swedish with an English summary Keywords: Integration, curriculum, policy ethnography, teaching team, critical discourse analysis, social reproduction, social change, active agency ISBN: 91-7346-472-4 Integration between the formal school and child day care has been discussed in Sweden since the beginning of the 1940ies. However, it was first during the 1990ies that these discussions gained impetus. LÄS MER

 3. 3. Understanding what it means to be a Montessori teacher: Teachers' reflections on their lives and work

  Detta är en avhandling från School of Education, Malmö University

  Författare :Birgitte Malm; Lund University.; Lunds universitet.; Malmö University.; Malmö University.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; teacher research; occupational life histories; life history research; Montessori; Special didactics; Specialdidaktik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Pedgogical work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogiskt arbete; Humanities Social Sciences; Montessori teacher; Livsberättelser; Lärarrollen;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Det övergripande syftet med föreliggande studie är att utveckla en bättre förståelse om vad det innebär att vara montessorilärare. Utgångspunkten är lärarnas egna liv- och verksamhetsberättelser. Insamling av data har skett genom loggböcker, intervjuer, skriftliga reflektioner och diskussioner. LÄS MER

 4. 4. På spaning efter livets mening. Om livsfrågor och livsåskådning hos äldre grundskoleelever i en undervisningsmiljö som befrämjar kunskapande

  Detta är en avhandling från Department of Educational Research, Box 23 501, S-20045 Malmö, Sweden

  Författare :Keijo Eriksson; Lund University.; Lunds universitet.; [1998]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogy and didactics; personal philosophy of life.; moral convictions; central values of life; Religious education; existential questions; Pedagogik; didaktik;

  Sammanfattning : This dissertation makes up the first report based on data collected during the project "Teenagers: aspects of their life style and attitudes" (Tonåringens livssituation och livstolkning) in the subject Religious Studies taken by pupils attending Year 9 during the 1993/94 school year. The general aim of the study is to discover the central values of life which pupils hold, as expressed in an essay on what is worth striving for in life. LÄS MER

 5. 5. Att kunna klara sig i ökänd natur en studie av betyg och betygskriterier - historiska betingelser och implementering av ett nytt system

  Detta är en avhandling från Högskolan i Borås

  Författare :Jörgen Tholin; Högskolan i Borås.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; betygssättning;

  Sammanfattning : In 1995 Sweden introduced a new curriculum for compulsory school (Lpo 94). A new grading system was also introduced, but criteria for assessment were given only for the final marks. For the term marks schools were supposed to set up their own criteria. LÄS MER