Sökning: "Louise Elander"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Louise Elander.

  1. 1. Prostaglandin E2 in Brain-mediated Illness Responses

    Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

    Författare :Louise Elander; Anders Blomqvist; Marianne Schultzberg; [2010]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; prostaglandin e2; PGE2; cox-1; cox-2; mPGES-1; fever; anorexia; food intake; HPA-axis; EP-receptor; LPS; IL-1; IL-6; MEDICINE; MEDICIN; MEDICINE Physiology and pharmacology Physiology Neurobiology; MEDICIN Fysiologi och farmakologi Fysiologi Neurobiologi;

    Sammanfattning : We are unceasingly exposed to potentially harmful microorganisms. The battle against threatening infectious agents includes activation of both the innate and of the adaptive immune systems. LÄS MER