Sökning: "Louis Sibomana"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Louis Sibomana.

  1. 1. Performance Analysis of Cognitive Radio Networks under Spectrum Sharing and Security Constraints

    Detta är en avhandling från Karlskrona : Blekinge Tekniska Högskola

    Författare :Louis Sibomana; Blekinge Tekniska Högskola.; [2016]
    Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Underlay cognitive radio networks; spectrum sharing constraints; physical layer security;

    Sammanfattning : The cognitive radio network (CRN) concept has been proposed as a solution to the growing demand and underutilization of the radio spectrum. To improve the radio spectrum utilization, CRN technology allows the coexistence of licensed and unlicensed systems over the same spectrum. LÄS MER