Sökning: "Lotta Hofvander"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Lotta Hofvander.

  1. 1. Polychlorinated biphenyls and their metabolites in human blood Method development, identification and quantification

    Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för miljökemi

    Författare :Lotta Hofvander; Åke Bergman; Bo Jönsson; ; [2006]
    Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; PCB; polychlorinated biphenyls; metabolites; human blood; NATURAL SCIENCES Chemistry Environmental chemistry; NATURVETENSKAP Kemi Miljökemi;

    Sammanfattning : PCBs are well known environmental pollutants. They are also precursors to metabolites, as the hydroxy-PCBs and the methylsulfonyl-PCBs. This thesis presents a validated methodology for analysis of PCB metabolites and a structural identification of 38 hydroxy-PCBs in human blood. LÄS MER