Sökning: "Local public transport"

Visar resultat 1 - 5 av 59 avhandlingar innehållade orden Local public transport.

 1. 1. Competition in Public Transport Essays on competitive tendering and open-access competition in Sweden

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Andreas Vigren; KTH.; Statens väg- och transportforskningsinstitut.; [2017]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Transportvetenskap; Transport Science; Competition; Public Transport; Tendering; Procurement; Cost efficient; Bus; Railway; Open access competition; 02 Road: Economics; 02 Road: Economics; 111 Road: Public transport; 111 Road: Public transport; J13 Railway: Economics; J13 Railway: Economics; Public transport; Contract; Tender; Economic efficiency; Location; Transport operator; Depot transp ; Impact study; Line transp ;

  Sammanfattning : The results of this work show that the cost efficiency of tendered bus services is similar across all Swedish counties, except for the more high-density counties where efficiency is lower. Considerably lower efficiency is also found for contracts with services run in-house by the Public Transport Authority (PTA), compared to when the same service is run by a private actor. LÄS MER

 2. 2. Public Procurement at the Local Government Level Actor roles, discretion and constraints in the implementation of public transport goals

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Lisa Hansson; Statens väg- och transportforskningsinstitut.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN; Railway: Economics; Railway: Economics; Road: Economics; Road: Economics; Tender; Contract; Decision process; Administration; Planning; Public transport; Local authority; Public procurement; Competitive tendering; Local government; Implementation; Public transport; Principal–Agent theory; Discretion; Public administration; Offentlig upphandling; Implementering; Kollektivtrafik; Principal-Agent teori; Handlingsutrymme; Lokal nivå; Offentlig förvaltning;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med denna avhandling är att öka kunskapen om hur den lokala nivån i Sverige är påverkad av kravet på att använda offentlig upphandling, och mer specifikt att förstå de handlingar som olika aktörer vidtar vid implementering av kollektivtrafik mål, då konkurrensutsatt upphandling är ett krav. Genom fallstudie metod har olika implementeringsprocesser undersökts. LÄS MER

 3. 3. Passenger assessments of quality in local public transport- measurement, variability and planning implications

  Detta är en avhandling från Department of Technology and Society, Lund University

  Författare :Helena Sjöstrand; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; passenger; public transport; quality; survey; Stated Preference; assessment; assignment; planning; Transportteknik; Transport technology; Road transport technology; Vägtransportteknik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Resenärernas värderingar av kvalitet i lokal kollektivtrafik – hur man kan mäta dem, hur de varierar och hur man kan använda dem i planeringen Syftet med arbetet har varit att ta fram ett mer detaljerat underlag för planering av lokal kollektivtrafik. Med mer kunskap om hur olika grupper av resenärer värderar olika delar av en kollektivtrafikresa kan kollektivtrafiknätet planeras att passa alla resenärer eller utvalda resenärsgrupper bättre. LÄS MER

 4. 4. Wheelchair Passengers and Local Public Transport Vehicles: Perceptions of Safety and Comfort

  Detta är en avhandling från Department of Technology and Society, Lund University

  Författare :Anders Wretstrand; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Road transport technology; Public transport; Bus; STS; Perception; Comfort; Wheelchair users; Safety; Vägtransportteknik; Care and help to handicapped; Handikappade; vård och rehabilitering;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Målet med kollektivtrafik är bl a att anordna transportförsörjning för alla samhällsgrupper på ett samhällsekonomiskt effektivt vis. En grupp medborgare är rullstolsburna resenärer, vars speciella förutsättningar ställer särskilda krav på transportsystemets utformning. LÄS MER

 5. 5. Studies in Local Public Transport Demand

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Johan Holmgren; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Public transport; Demand; Elasticity; Price; Service; Time series; Panel data; Kollektivtrafik; Efterfrågan; Elasticitet; Pris; Trafikutbud; Inkomst; Bilinnehav; Tidsserieanalys; Paneldata; SOCIAL SCIENCES Business and economics Economics; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Nationalekonomi;

  Sammanfattning : This thesis consists of four papers where the overall purpose is to contribute to the understanding of how local public transport demand is affected by different factors. An underlying theme running trough the thesis is the two-way relationship between public transport demand and the service level caused by the fact that capacity and quality are joint products. LÄS MER