Sökning: "Local identity"

Visar resultat 1 - 5 av 253 avhandlingar innehållade orden Local identity.

 1. 1. Identity Construction : The Case of Young Women in Rasht

  Författare :Padideh Pakpour; Carina Jahani; Nigel Musk; Sally Boyd; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Iran; Rasht; intersectionality; sociolinguistics; identity; membership categorisation analysis; social categories; language norms; Iranska språk; Iranian Languages;

  Sammanfattning : This study took place in the city of Rasht, which is the capital of Gilan Province, situated in North-Western Iran. The aim has been to investigate how a group of young Rashti women constitute their identities through their talk-in-interaction, and how they relate to the concept of Rashti, be it the dialect, people living in a geographical area, or a notion of collective characteristics. LÄS MER

 2. 2. Identity Across Borders : A Study in the "IKEA-World"

  Författare :Miriam Salzer; Leif Melin; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Organizational identity; organizational culture; sense-making; image; IKEA; across borders; global identity; local spheres; national culture; ethnography;

  Sammanfattning : How do people construct shared views of what the organization is all about in the international, complex; company? Within a cultural perspective, organizational identity can be tmderstood as organizational members' shared views and definitions of the organization. As people make sense of actions, events, decisions, etc. LÄS MER

 3. 3. Delad gemenskap : Identitet och institutionellt tänkande i ett multietniskt servicehus

  Författare :Erik Olsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Migranter; migrationsfrågor; äldreomsorg; identitet; etnicitet; institution; diskurs; social praktik.; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : Avhandlingen bygger på en studie av ett servicehus med en mångetnisk sammansättning vad avser servicehusets hyresgäster och personalgrupper. Studiens tyngdpunkt ligger på hur denna etniska mångfald avspeglar sig i servicehusets sociala praktik. LÄS MER

 4. 4. På plats i historien : Studier av hembygsföreningar på 2000-talet

  Författare :Anna Eskilsson; Erling Bjurström; Peter Aronsson; Svante Beckman; Lars Strömbäck; Bo Sundin; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Place; use of history; local history; local identity; local heritage societies; local heritage movement; social movement; Linköping; Östergötland; Plats; historiebruk; lokalhistoria; lokal identitet; hembygdsförening; hembygdsrörelsen; folkrörelse; Linköping; Östergötland; Cultural heritage and cultural production; Kulturarv och kulturproduktion;

  Sammanfattning : Local heritage societies were established in Sweden for about a hundred years ago. The societies responded to the large changes of industrialisation, emigration and urbanisation during that time. Today there are about 2 000 societies with almost half a million members altogether. LÄS MER

 5. 5. Lokal kyrklig identitet : En studie av implicit ecklesiologi med exemplet Svenska kyrkan i Flemingsberg

  Författare :Jonas Ideström; Sven-Erik Brodd; Thomas Ekstrand; Ola Sigurdson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Ecclesiology; identity; local church; implicit ecclesiology; social body; Church of Sweden; organization; social system; self-descriptions; identity-structures; practice; identity-space; telos; strategy; tactics; eschatology.; Church studies; Kyrkovetenskap;

  Sammanfattning : Ideström, Jonas 2009. Lokal kyrklig identitet – en studie av implicit ecklesiologi med exemplet Svenska kyrkan i Flemingsberg. (Summary: Local Church Identity – a Study of Implicit Ecclesiology with the Example of the Church of Sweden in Flemingsberg) The focus of this thesis is the concrete identity of the church. LÄS MER