Sökning: "Liv Severinsson"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Liv Severinsson.

  1. 1. Regulation of the intracellular transport of class I transplantation antigens

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Liv Severinsson; Uppsala universitet.; [1986]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE; MEDICIN;

    Sammanfattning : .... LÄS MER