Sökning: "Lisbeth Hansson"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Lisbeth Hansson.

 1. 1. Statistical Considerations in the Analysis of Matched Case-Control Studies. With Applications in Nutritional Epidemiology

  Författare :Lisbeth Hansson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; Informatics; computer and systems science; Informatik; data- och systemvetenskap; Informatics; computer and systems science; Informatik; data- och systemvetenskap; statistik; Statistics;

  Sammanfattning : The case-control study is one of the most frequently used study designs in analytical epidemiology. This thesis focuses on some methodological aspects in the analysis of the results from this kind of study. LÄS MER

 2. 2. Arbete med skolutveckling - En potentiell gränszon mellan verksamheter? : Ett verksamhetsteoretiskt perspektiv på en svensk skolas arbete över tid med att verksamhetsintegrera IT

  Författare :Anneli Hansson; Lisbeth Åberg-Bengtsson; Kristen Snyder; Trond Eiliv Hauge; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; CHAT; verksamhetsteori; skolutveckling; utvecklingsprocess; praxisförändring; informationsteknik; etnografiskt orienterad fallstudie; gränszon; systemiska inkonsekvenser;

  Sammanfattning : I en skola som historiskt präglats av en differentierad arbetsorganisation och autonoma traditioner kan ett skolövergripande arbete med att verksamhetsintegrera informations­teknik antas ställa aktörerna inför en rad utmaningar som involverar både omskapande och nyskapande processer. Föreliggande studie utgör ett bidrag till att med en holistisk och verksamhetsteoretisk ansats utforska arbete med förändring, i detta fall ett arbete med att verksamhetsintegrera modern teknik, i skärningspunkten mellan en skolas arbete med att sprida och utveckla teknikbruk över skolan samt dess lärares arbete med pedagogisk praxisförändring. LÄS MER