Avancerad sökning

Hittade 1 avhandling som matchar ovanstående sökkriterier.

  1. 1. Samarbete mellan kund och företagshälsovård : Mekanismer av betydelse för förebyggande arbetsmiljöarbete

    Författare :Lisa Schmidt; Lotta Dellve; Ann-Beth Antonsson; Håkan Alm; Jan Johansson; KTH; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Occupational health services; client customer; collaboration; preventive occupational health and safety management; NPM; HR; mechanism; Företagshälsovård; kund; samarbete; förebyggande systematiskt arbetsmiljöarbete; NPM; HR; mekanism; Teknik och hälsa; Technology and Health;

    Sammanfattning : Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivare när det saknas kunskap och kompetens i det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) anlita en företagshälsovård (FHV) eller liknande resurs. Detta bygger på en programteori där FHV förväntas vara den externa resurs som behövs för arbetsgivare och arbetsplatser i arbetsmiljöarbetet. LÄS MER