Sökning: "Lisa Ringblom"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Lisa Ringblom.

  1. 1. Utmanad ordning? En studie av kön och jämställdhetsarbete i den svenska gruvindustrins arbetsorganisationer

    Författare :Lisa Ringblom; Lena Abrahamsson; Ylva Fältholm; Kristina Johansson; Annika Vänje; Luleå tekniska universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; SAMHÄLLSVETENSKAP; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SOCIAL SCIENCES; kön; jämställdhet; jämställdhetsarbete; organisation; industriorganisation; arbete; industriarbete; gruvarbete; teknik; intersektionalitet; humor; jargong; Arbetsvetenskap; Human Work Sciences;

    Sammanfattning : Män, maskulin symbolik och hårt manuellt arbete har länge präglat gruvan som arbetsplats. Samtidigt som detta fortfarande existerar, är idag allt fler gruvarbetare kvinnor, jämställdhetsarbete beskrivs som prioriterat samt att ny teknik och nya arbetssätt implementeras. LÄS MER