Sökning: "Lisa Crockett"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Lisa Crockett.

  1. 1. Multiple perspectives on harsh parenting

    Författare :Tatiana Alina Trifan; Håkan Stattin; Margaret Kerr; Metzin Özdemir; Lisa Crockett; Örebro universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; parenting; harsh parenting; parent-child relationships; youths’ adjustment; Psykologi; Psychology;

    Sammanfattning : .... LÄS MER