Sökning: "Linn Rabe"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Linn Rabe.

  1. 1. Participation and Legitimacy : Actor Involvement for Nature Conservation

    Författare :Linn Rabe; Magnus Boström; Fred Saunders; Svein Jentoft; Södertörns högskola; []
    Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Participation; legitimacy; multi-level; governance; actor involvement; marine protected areas; coastal management; public consultation; locals; nature resource conflict; public-private relations; HELCOM; Baltic Sea; Sweden; Deltagande; samråd; naturvård; miljöskydd; samhällsstyrning; länsstyrelse; naturreservat; marin förvaltning; Environmental Studies; Miljövetenskapliga studier; Östersjö- och Östeuropaforskning; Baltic and East European studies;

    Sammanfattning : This PhD thesis in environmental science aims to contribute to the theoretical and empirical understanding of the relation between participation and legitimacy in multi-level environmental governance.It is widely assumed that actor involvement has great potential to improve the legitimacy of nature conservation through long-term acceptance and target achievement. LÄS MER