Sökning: "Linn Hjortsberg"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Linn Hjortsberg.

  1. 1. On the pro-apoptotic signaling induced by interferon-alpha

    Författare :Linn Hjortsberg; Karolinska Institutet; Karolinska Institutet; []
    Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP;

    Sammanfattning : Interferon-alpha (IFNalpha) is a pleiotropic cytokine which has been used as an active drug in the treatment of malignant diseases for almost five decades. It has shown beneficial results in several hematological malignancies, as well as solid tumors, including hairy cell leukemia, multiple myeloma, chronic myeloid leukemia, renal carcinoma and malignant melanoma. LÄS MER