Sökning: "Linda Källquist"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Linda Källquist.

  1. 1. Novel findings on cellular trafficking and targeting for granule storage of neutrophil elastase, a multifunctional effector molecule of innate immunity

    Författare :Linda Källquist; Avdelningen för hematologi och transfusionsmedicin; []
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Hematopoietic cell; CD63; neutrophil elastase; targeting; trafficking; intracellular sorting; neutrophil; azurophil granule;

    Sammanfattning : Neutrophil elastase (NE) has important roles in innate immunity, killing pathogens and controlling the immune response; but how NE is targeted to developing granules is not understood. Therefore, the aim of this thesis was to investigate the sorting of NE. LÄS MER