Sökning: "Linda Hiltunen"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Linda Hiltunen.

  1. 1. Lagom perfekt : Erfarenheter av ohälsa bland unga tjejer och killar

    Detta är en avhandling från Lund : Arkiv förlag

    Författare :Linda Hiltunen; Linnéuniversitetet.; [2017]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; subjective ill health; young people; gender; social status; social relations; school performance; proactive and reactive strategies; emotion management; subjektiv ohälsa; ungdomar; genus; social status; sociala relationer; skolprestationer; strategier; emotionshantering; Sociology; Sociologi;

    Sammanfattning : The pursuit of restrained perfection: Experiences of ill health among adolescent girls and boysRates of self-reported mental health problems among young people in Sweden are alarmingly high. Despite several contributions to the literature, knowledge about the subjective health of adolescents is still scarce; specifically, little is known about their experiences of subjective ill health. LÄS MER