Sökning: "Lina Pettersson"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Lina Pettersson.

  1. 1. PACAP and orphanin FQ/nociceptin -Distribution, importance and regulation in sensory neurons and spinal cord

    Detta är en avhandling från Lina Pettersson, Physiological Sciences, Neuroendocrine Cell Biology, BMC F10, 221 84 Lund, Sweden

    Författare :Lina Pettersson; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; neurophysiology; Neurologi; neuropsykologi; neurofysiologi; neuropsychology; Neurology; trk; spinal cord; sensory neuron; rat; PAC1; PACAP; ORL1; OFQ N; neurotrophin; neuropeptide; nerve transection; nerve compression; inflammatory pain; BDNF; DRG;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Information om vår omvärld förmedlas med hjälp av elektriska och kemiska signaler i kroppens olika nervbanor till hjärnan där vi tolkar signalerna. Dessa s.k. LÄS MER