Sökning: "Lill-inger Larsson"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Lill-inger Larsson.

  1. 1. Aspects on aqueous humor flow in humans : a clinical experimental study

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Lill-Inger Larsson; [1997]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE; MEDICIN;

    Sammanfattning : .... LÄS MER