Sökning: "Lilian Vasaitis"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Lilian Vasaitis.

  1. 1. Lymphoma studies in patients with Sjögren's syndrome

    Författare :Lilian Vasaitis; Eva Baecklund; Lars Rönnblom; Thomas Mandl; Uppsala universitet; []
    Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Sjögren s syndrome; primary Sjögren s syndrome; lymphoma; IgG4-related disease; Medicinsk vetenskap; Medical Science;

    Sammanfattning : Patients with primary Sjögren’s syndrome (pSS) are at increased risk of developing malignant lymphoma. The studies in this thesis aim at broadening our understanding of the association between these two conditions. LÄS MER