Sökning: "Licheng Sun"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Licheng Sun.

  1. 1. EPR Studies of Ruthenium-Manganese Complexes as Biomimetic Models for Photosystem II - Approaching Artificial Photosynthesis

    Detta är en avhandling från Department of Biochemistry, Lund University

    Författare :Ping Huang; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
    Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; WOC; bridging-mode modification; water oxidation; EPR; Ru-Mn complexes; PSII; Artificial Photosynthesis; D donor -S sensitizer -A acceptor molecular module; High Mn valence states.; Biochemistry; Metabolism; Biokemi; metabolism;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna doktorsavhandling är en delstudie i ett större projekt som syftar till att utveckla Artificiell fotosyntes för att framställa ett värdefullt bränsle, vätgas, från solenergi och vatten. Vår typ av Artificiell Fotosyntes syftar till att framställa syntetiska “superämnen” som kan härma nyckelsteg i den naturliga fotosyntesen. LÄS MER