Sökning: "Liberal andConservative churches"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Liberal andConservative churches.

  1. 1. Från invandrarkyrka till mångkulturellt samfund : En kyrkosociologisk analys av katolska kyrkan i Sverige från 1970-tal till 1990-tal

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Johan Gärde; Uppsala universitet.; [1999]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi; religionssociologi; religionssociologi; Religion; The Roman Catholic Church; Sweden; Sociology of religion; ecclesiology; culturalanthropology; multiculturalism; civil society; immigration; integration; inculturation; Liberal andConservative churches; secularism; church and management; strategic planning; Religionsvetenskap Teologi;

    Sammanfattning : This dissertation is focusing upon the Catholic Church of Sweden and her transformation from a marginal minority church of immigrants to a multicultural congregation, which has become the second in size after the Lutheran State Church. The process of change is studied in relation to the Swedish Immigration's Policy and the different existing cultural paradigms that have existed since the Second World War. LÄS MER