Sökning: "Liang Yu"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Liang Yu.

  1. 1. Tec family kinases : Transcriptional and posttranslational regulation

    Författare :Liang Yu; Karolinska Institutet; Karolinska Institutet; []
    Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP;

    Sammanfattning : Tec family tyrosine kinases consist of five members: Btk, Itk, Tec, Rlk/Txk and Bmx. These kinases are highly expressed in hematopoietic cells, including B cells, T cells and mast cells. LÄS MER