Sökning: "Lgr11"

Visar resultat 1 - 5 av 7 avhandlingar innehållade ordet Lgr11.

 1. 1. Lgr11 – stöd eller begränsning? : Lärares röster om styrdokument och reformens påverkan på deras matematikundervisning

  Författare :Benita Berg; Kirsti Hemmi; Niclas Månsson; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; primary teacher; curriculum; reform; mathematics; implementation; national tests; Grade 3;

  Sammanfattning : This thesis examines teachers’ voices on the latest curriculum reform and how teachers experience the impact of the reform on their teaching. The aim of this study is to contribute to knowledge about the conditions of the implementation of a new reform and how the reform controls and empowers teachers’ teaching. LÄS MER

 2. 2. Vad, hur och varför i slöjdämnet : textillärares uppfattningar om innehåll och undervisning i relation till kursplanen

  Författare :Åsa Jeansson; Britt-Marie Styrke; Inger Landström; Anders Marner; Marléne Johansson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Teachers pedagogical thinking; teaching; PCK; knowledge requirements; craft education; interviews; textilslöjd; slöjdundervisning; Lgr11; kunskapskrav; kunskapsområdet slöjd; didaktiskt tänkande; didaktisk innehållskunskap; intervjuer; pedagogiskt arbete; educational work;

  Sammanfattning : The thesis deals with questions of how the purpose and content in the Swedish school subject Sloyd can be understood in the present, some years after a new curriculum came into effect in 2011. Through sloyd teachers’ stories of their knowledge and the historical traces that have left a mark on their teaching, such as older syllabuses and mediated experiences, the intention is to examine the pedagogical thinking that forms the classroom’s activities. LÄS MER

 3. 3. Matematiklärares målkommunikation : En jämförelse av elevernas uppfattningar, lärarens beskrivningar och den realiserade undervisningen

  Författare :Lena Heikka; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Social sciences - Education; Matematikundervisning; elevperspektiv; målkommunikation; grundskola; Bedömning och betyg; läromedel i matematik; bedömningspraktik; etnografisk fallstudie; implementering av Lgr11; läroplanens transformation; kursplan; dolda läroplanen; Socialvetenskap - Pedagogik; Mathematics Education; Matematik och lärande;

  Sammanfattning : The aim of this study is to explore Swedish upper elementary school students’experiences of mathematics teachers’ assessment practices, with a focus on educationalgoals communicated between the teacher and the class. In this study, students’experiences in three cases are viewed from a holistic perspective, by adapting Visualmodel of the curriculum policy, design and enactment system by Remillards and Heck(2014) to a Swedish context. LÄS MER

 4. 4. Den kroppsliga läsningen : Bildningsperspektiv på litteraturundervisning

  Författare :Djamila Fatheddine; Per Bäckström; Christina Olin-Scheller; Silwa Claesson; Eva Hultin; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; Reading literature; Literature education; Embodiment; Bildung; Hermeneutics; Phenomenology; Comparative Literature; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : This thesis explores aspects of reading literature, embodiment and Bildung with a specific focus on literature education in compulsory school. The main purpose of this study is to discuss and problematize literature education in Swedish compulsory schools by focusing on embodiment and Bildung. LÄS MER

 5. 5. Handlingar i matematikklassrummet : En studie av undervisningsverksamheter på lågstadiet då räknemetoder för addition och subtraktion är i fokus

  Författare :Margareta Engvall; Joakim Samuelsson; Karin Forslund Frykedal; Astrid Pettersson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Mathematics classroom; mathematics teaching; mathematics competence; possible learning; classroom culture; classroom communication; manipulatives; teaching strategies; activity theory; mathematics education; Matematikklassrum; matematikundervisning; matematisk kompetens; möjligt lärande; klassrumskultur; klassrumskommunikation; laborativt material; arbetsformer; verksamhetsteori; matematikdidaktik;

  Sammanfattning : Syftet med avhandlingen är att beskriva, analysera och förstå matematikundervisning på lågstadiet. Mer precist är syftet att undersöka vad denna undervisning ger elever i några klassrum möjlighet att lära då undervisningsinnehållet är skriftliga räknemetoder för addition och  ubtraktion. LÄS MER