Sökning: "Lexikal organisation hos en- och flerspråkiga skolbarn med språkstörning"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Lexikal organisation hos en- och flerspråkiga skolbarn med språkstörning.

  1. 1. Lexikal organisation hos en- och flerspråkiga skolbarn med språkstörning

    Författare :Ketty Holmström; foniatri och audiologi Logopedi; []
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Language impairment; Lexical organization; Bilingualism; Vocabulary assessment; Word association;

    Sammanfattning : Children with language impairment (LI) often exhibit lexical difficulties with negative consequences for school success. Lexical size and lexical organization have both been found to be affected, with problems in lexical organization exceeding those in lexical size. LÄS MER