Sökning: "Leon Edel"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Leon Edel.

  1. 1. Text och tolkning i svenska författarbiografier : Elin Wägners Selma Lagerlöf, Elisabeth Tykessons Atterbom och Fredrik Bööks Verner von Heidenstam

    Författare :Inger Larsson; Lunds universitets bibliotek; []
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; history of Swedish literary biography; Keywords: Literary biography; Swedish 20th century biography; Ira B. Nadel; Leon Edel; General and comparative literature; literature criticism; Allmän och jämförande litteratur; literary theory; biography and theory; litteraturkritik; litteraturteori; Scandinavian languages and literature; Nordiska språk språk och litteratur ;

    Sammanfattning : The aim of the present thesis is twofold: to examine literary biography as literary text and, on the basis of my findings, to adopt a reasonable perspective on the theoretical debate about the fictionality of such biographies. In my introduction I trace the theoretical developments underlying this metaperspective and supply with an historical survey of literary biography as practised in Sweden. LÄS MER