Sökning: "Lena Pereswetoff-morath"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Lena Pereswetoff-morath.

  1. 1. Microspheres and thermogelling EHEC as nasal drug delivery systems for insulin

    Författare :Lena Pereswetoff-Morath; Uppsala universitet; []
    Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; PHARMACY; FARMACI;

    Sammanfattning : .... LÄS MER