Sökning: "Lena Kjellén"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Lena Kjellén.

  1. 1. Studies on rat liver heparan sulfate proteoglycans

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Lena Kjellén; Uppsala universitet.; [1981]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE; MEDICIN;

    Sammanfattning : .... LÄS MER