Sökning: "Lena Heikka"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Lena Heikka.

  1. 1. Matematiklärares målkommunikation : En jämförelse av elevernas uppfattningar, lärarens beskrivningar och den realiserade undervisningen

    Författare :Lena Heikka; Luleå tekniska universitet; []
    Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Social sciences - Education; Matematikundervisning; elevperspektiv; målkommunikation; grundskola; Bedömning och betyg; läromedel i matematik; bedömningspraktik; etnografisk fallstudie; implementering av Lgr11; läroplanens transformation; kursplan; dolda läroplanen; Socialvetenskap - Pedagogik; Mathematics Education; Matematik och lärande;

    Sammanfattning : The aim of this study is to explore Swedish upper elementary school students’experiences of mathematics teachers’ assessment practices, with a focus on educationalgoals communicated between the teacher and the class. In this study, students’experiences in three cases are viewed from a holistic perspective, by adapting Visualmodel of the curriculum policy, design and enactment system by Remillards and Heck(2014) to a Swedish context. LÄS MER