Sökning: "Lena Granhag"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Lena Granhag.

  1. 1. Effects of water flow on settlement and persistence of marine macroalgae

    Författare :Lena Granhag; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2006]
    Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

    Sammanfattning : .... LÄS MER