Sökning: "Lena Frankenberg"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Lena Frankenberg.

  1. 1. Hemoproteins of Enterococcus faecalis

    Detta är en avhandling från Lena Frankenberg, Filippav. 4a, 222 41 Lund, Sweden

    Författare :Lena Frankenberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
    Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Växtekologi; heme Enterococcus faecalis enterococci catalase cytochrome; Plant ecology;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Hem är en liten molekyl som förekommer som aktiv grupp i många viktiga proteiner, t.ex. hemoglobin, katalas och cytokromer. De hem-innehållande proteinerna är livsnödvändiga för alla djur och växter, samt många bakterier. LÄS MER