Sökning: "Leif Widman"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Leif Widman.

  1. 1. Alternativa distributionssystem : en samhällsekonomisk modellstudie av dagligvarudistributionen

    Detta är en avhandling från Stockholm : Almqvist & Wiksell international

    Författare :Leif Widman; [1976]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

    Sammanfattning : .... LÄS MER