Sökning: "Leif Widman"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Leif Widman.

  1. 1. Alternativa distributionssystem : en samhällsekonomisk modellstudie av dagligvarudistributionen

    Författare :Leif Widman; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

    Sammanfattning : .... LÄS MER