Sökning: "Leif Roland Jönsson"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Leif Roland Jönsson.

  1. 1. Arbetslöshet ekonomi och skam - om att vara arbetslös i dagens Sverige

    Detta är en avhandling från School of Social Work, Lund University

    Författare :Leif Roland Jönsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; shame-experience; shame of dependency; unemployment; economic strain; shame of poverty; ill-health; Sociology of labour; sociology of enterprise; Arbetslivssociologi; företagssociologi;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen syftar till att undersöka arbetslöshetens sociala konsekvenser och försöka ge en rimlig tolkning av variationer i arbetslöshetserfarenheter med hjälp av en teoretisk modell - ekonomi-skam modellen. Fokus ligger på att söka lyfta fram och visa på betydelsen av ekonomiska påfrestningar i kombination med skamupplevelser som en faktor för att förstå skillnader i arbetslöshets- erfarenheter. LÄS MER