Sökning: "Leif Busk"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Leif Busk.

  1. 1. Vitamin A (retinoids) as a modifier of chemical mutagenesis and carcinogenesis

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Leif Busk; Uppsala universitet.; [1984]
    Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

    Sammanfattning : .... LÄS MER