Sökning: "Leif Björkman"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Leif Björkman.

  1. 1. The Late Holocene history of beech Fagus sylvatica and Norway spruce Picea abies at stand-scale in southern Sweden

    Detta är en avhandling från Quaternary Sciences, Department of Geology, Lund University

    Författare :Leif Björkman; Lunds universitet.; Lund University.; [1996]
    Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; physical geography; Geology; south Sweden; Late Holocene; succession; disturbance; forest history; forest continuity; population dynamics; immigration; palaeoecology; pollen analysis; Fagus sylvatica; Picea abies; Geologi; fysisk geografi; Palaeobotany; phylogeny; palynology; Paleobotanik; fylogeni; palynologi;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling är resultatet av min doktorandutbildning vid Kvartärgeologiska avdelningen, Geologiska institutionen, Lunds universitet. Avhandlingen baseras på pollenanlytiska undersökningar av ett antal lokaler i södra Sverige. I denna syntes sammanfattas resultaten av undersökningarna. LÄS MER