Sökning: "Legitimeringsanalys"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet Legitimeringsanalys.

  1. 1. Det legitima ägandet : Politiska konstruktioner av allmännyttans privatisering i Stockholms stad 1990–2015

    Författare :Helena Löfgren; Malin Gawell; Karl Gratzer; Sofie Tornhill; Stig Westerdahl; Södertörns högskola; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Privatisation; housing policy; rental tenure; property rights; Critical Discourse Analysis; economised language use; legitimation; hegemony; Privatisering; bostadspolitik; hyresrätt; egendomsrätt; kritisk diskursanalys; ekonomiserat språkbruk; legitimering; hegemoni; Politics; Economy and the Organization of Society; Politik; ekonomi och samhällets organisering; Östersjö- och Östeuropaforskning; Baltic and East European studies;

    Sammanfattning : During the last decades of the 20th century, a major change in welfare and housing policy was initiated in Sweden. This meant that a significant proportion of public rental housing was privatised through political decisions. LÄS MER