Sökning: "Learning Objects"

Visar resultat 1 - 5 av 214 avhandlingar innehållade orden Learning Objects.

 1. 1. Modularization of the Learning Architecture : Supporting Learning Theories by Learning Technologies

  Författare :Fredrik Paulsson; Yngve Sundblad; Miguel Angel-Cecilia; KTH; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Computer Science; Technology Enhanced Learning; e-learning; Semantic Web; Service Orientation; Learning Object; Virtual Learning Environment; Computer science; Datavetenskap;

  Sammanfattning : This thesis explores the role of modularity for achieving a better adaptation of learning technology to pedagogical requirements. In order to examine the interrelations that occur between pedagogy and computer science, a theoretical framework rooted in both fields is applied. LÄS MER

 2. 2. Att få syn på avgörande skillnader : Lärares kunskap om lärandeobjektet

  Författare :Pernilla Mårtensson; Ulla Runesson; Ference Marton; Astrid Pettersson; Jönköping University; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; teachers of mathematics; mathematics learning; pedagogical content knowledge; mathematical knowledge for teaching; learning study; variation theory; division; decimal numbers; equation of the straight line;

  Sammanfattning : Lärare som undervisar i matematik förväntas kunna mer avancerad matematik än vad de undervisar om. Men formell matematikkunskap anses inte vara tillräckligt för att lärare ska kunna undervisa så att ämnesinnehållet blir begripligt för eleverna, de behöver även pedagogical content knowledge (PCK). LÄS MER

 3. 3. Kommunikativa resurser för lärande : Barns gester, blickar och tal i tre skolmiljöer

  Författare :Mia Heikkilä; Ulf P Lundgren; Staffan Selander; Roger Säljö; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; communication; learning; multimodality; social semiotics; children; interaction; preschool; preschool-class; first grade; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : The overall aim of this research has been to study how schools create possibilities for children to learn. Possibilities to communicate and to interact are seen as closely linked to a process of learn-ing in line with contemporary thinking of learning (Kress, 2003; Säljö, 2000; Selander, 2005). LÄS MER

 4. 4. Robot Learning for Manipulation of Deformable Linear Objects

  Författare :Rita Laezza; Chalmers University of Technology; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; NATURAL SCIENCES; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Deformable Linear Objects.; Reinforcement Learning; Robotics; Deformable Object Manipulation; Robot Learning;

  Sammanfattning : Deformable Object Manipulation (DOM) is a challenging problem in robotics. Until recently there has been limited research on the subject, with most robotic manipulation methods being developed for rigid objects. LÄS MER

 5. 5. Att bli bibliotekarie : Informationssökning och yrkesidentiteter hos B&I-studenter och nyanställda högskolebibliotekarier

  Författare :Jenny Lindberg; Högskolan i Borås; []
  Nyckelord :academic librarians; LIS students; information seeking; professional identity; LIS education; professional practice; transition; professional project; Sweden; Library and Information Science; Biblioteks- och informationsvetenskap;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to deepen the knowledge on information seeking among Swedish library and information science (LIS) students and newly employed academic librarians, as well as on how information seeking is attributed meaning in the shaping of professional identities. The aim also includes understanding and problematising the relationship between educational and professional practice. LÄS MER