Sökning: "Laura Tarnawski"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Laura Tarnawski.

  1. 1. Cardiac cell identification and isolation

    Detta är en avhandling från Stem Cell Center, Lund University

    Författare :Laura Tarnawski; [2015]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

    Sammanfattning : Identification and isolation of cardiomyocytes from the heart, embryonic stem cells, or induced pluripotent stem cells is a challenging task and will require specific isolation techniques. Less than 30% of the cells within the murine heart are cardiomyocytes and, what is more, there are multiple sub-populations of cardiomyocytes like atrial, ventricular and conduction system cardiomyocytes. LÄS MER