Sökning: "Laura Sardon Puig"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Laura Sardon Puig.

  1. 1. Nutrient-regulated skeletal muscle metabolism and circadian clock

    Författare :Laura Sardon Puig; Karolinska Institutet; Karolinska Institutet; []
    Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP;

    Sammanfattning : The prevalence of obesity has tripled in the last four decades, becoming a major risk for the development of cardiometabolic diseases such as type 2 diabetes. Obesity is associated with pathological storage of lipids in skeletal muscle, causing a major disturbance in metabolism. LÄS MER