Sökning: "Lars-gunnar Hallander"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Lars-gunnar Hallander.

  1. 1. Old English verbs in -sian : a semantic and derivational study

    Detta är en avhandling från Stockholm : Almqvist & Wiksell

    Författare :Lars-Gunnar Hallander; Stockholms universitet.; [1966]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

    Sammanfattning : .... LÄS MER