Sökning: "Lars Sonnerup"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Lars Sonnerup.

  1. 1. Mechanics of the human intervertebral disk

    Författare :Lars Sonnerup; Chalmers University of Technology; []
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER