Sökning: "Lars Kraft"

Hittade 5 avhandlingar innehållade orden Lars Kraft.

 1. 1. Calcium Aluminate based Cement as Dental Restorative Materials

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Lars Kraft; Uppsala universitet.; [2002]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Materials science; Materialvetenskap; TECHNOLOGY Materials science; TEKNIKVETENSKAP Teknisk materialvetenskap; materialvetenskap; Materials Science;

  Sammanfattning : This thesis presents the results from the development process of a ceramic dental filling material based on calcium aluminate cement. The main focus of the work concerns dimensional changes during setting, hardening and curing and the understanding of the factors controlling the dimensional stability of the system. LÄS MER

 2. 2. Vibration-induced muscle injury in the hand - experimental and clinical studies

  Detta är en avhandling från Lars E Necking, Department of Hand Surgery, Malmö University Hospital, SE-205 02 Malmö, Sweden

  Författare :Lars Necking; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; traumatologi; Surgery; muscle morphometry; intrinsic hand muscle; muscle strength; muscle injury; hand weakness; Vibration exposure; hand-arm vibration syndrome; orthopaedics; traumatology; Kirurgi; ortopedi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Störningar i händernas finmotorik, kraft och känsel är vanliga symtom efter långvarigt bruk av handhållna vibrerande verktyg. I gynnsamma och lindriga fall kan dessa besvär gå tillbaka efter upphörande av expositionen för vibrationer. LÄS MER

 3. 3. Polyelectrolyte adsorption on oppositely charged surfaces - Conformation and adsorption kinetics

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Lars-Erik Enarsson; KTH.; [2006]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Polyelectrolyte adsorption; adsorption kinetics; adsorption isotherms; conformation; bridging; stagnation point adsorption reflectometry; quartz crystal microgravimetry; polyelectrolyte titration; cationic polyacrylamide; cationic dextran; colloidal silica; silica surfaces; pulp; NATURAL SCIENCES Chemistry; NATURVETENSKAP Kemi;

  Sammanfattning : Denna avhandling presenterar experimentella studier av polyelektrolytadsorption på motsatt laddade ytor, där substrat av både kiseloxid och blekt barrsulfatmassa har använts. Ett huvudsakligt syfte med denna forskning var att karaktärisera konformationen hos adsorberade skikt av katjonisk polyakrylamid (CPAM) i jämförelse med katjonisk dextran (Cdextran) och relatera denna information till inbindningskapaciteten av kolloidal kiselsyra. LÄS MER

 4. 4. Kvinnors upplevelser av fosterrörelser i slutet av graviditeten

  Detta är en avhandling från Falun : Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala Universitet

  Författare :Mari-Cristin Malm; Högskolan Dalarna.; [2013]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Innehållsanalys; fosterdöd; fosterrörelser; fullgången graviditet; upplevelser; Mammors erfarenheter och beskrivning av sitt barns rörelser i livmodern;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det finns begränsad kunskap om hur kvinnor upplever fosterrörelser i slutet av graviditeten. Ökad kunskap om fosterrörelser kan bidra till bättre möjligheter att identifiera foster som riskerar att dö intrauterint. LÄS MER

 5. 5. Addressing client uncertainty a Swedish property owners' perspective on industrialised timber framed housing and property

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Erika Levander; Luleå tekniska universitet.; [2010]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Träbyggnad; Timber Structures;

  Sammanfattning : Construction clients have the position to continuously improve new-built from a life cycle perspective. Furthermore, they can contribute to advancement and improved competition in construction by putting more explicit and distinct requirements and by a willingness to try new, non-local contractors and new construction methods (Statskontoret 2009). LÄS MER