Sökning: "Lars H. Thunell"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Lars H. Thunell.

  1. 1. Political risks in international business : investment behavior of multinational corporations

    Författare :Lars H. Thunell; Stockholms universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Multinationella företag; Investering;

    Sammanfattning : .... LÄS MER