Sökning: "Lars Hörnfeldt"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Lars Hörnfeldt.

  1. 1. Computer algebra in relativity : methods for handling abstract tensors and noncommutative objects

    Författare :Lars Hörnfeldt; Stockholms universitet; []
    Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

    Sammanfattning : .... LÄS MER