Sökning: "Lars Frängsmyr"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Lars Frängsmyr.

  1. 1. The glycobiology of human adenovirus infections : implications for tropism and treatment

    Författare :Naresh Chandra; Niklas Arnberg; Lars Frängsmyr; Gunnel Haldén; Umeå universitet; []
    Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; denovirus; cellular receptor; glycosaminoglycan; sialic acid; decoy receptors; tropism; epidemic keratoconjunctivitis; antiviral drugs; GAG-mimetic; obesity; medicinsk virologi; Medical Virology;

    Sammanfattning : Human adenoviruses (HAdVs) are common human pathogens, causing gastrointestinal, ocular, and respiratory infections on a regular basis. Epidemic keratoconjunctivitis (EKC) is a severe ocular infection for which no approved antivirals are available. LÄS MER