Sökning: "Lars Fallan"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Lars Fallan.

  1. 1. Svenska småföretags användning av reserveringar för resultatutjämning och intern finansiering

    Författare :Håkan A. Andersson; Lars G. Hassel; Kerstin Nilsson; Lars Lindbergh; Lars Fallan; Umeå universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; allowance rules; tax credits; sole proprietorships; income smoothing; internal financing; tax allocation reserve; cross-sectional studies; financial and non-financial variables; logistic regression model.; Business studies; Företagsekonomi; företagsekonomi; Business Studies;

    Sammanfattning : Small firms often have inadequate access to the capital necessary for sucessful management. The Swedish Government introduced in the mid-1990s allowance rules that facilitate retention of profit for sole proprietorships and partnership firms. LÄS MER