Sökning: "Lars Fager"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Lars Fager.

  1. 1. Split vision en studie av designprocessen som lärprocess i ett utbildningssammanhang

    Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

    Författare :Lars Fager; Umeå universitet.; [2017]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; design process; learning processes; sketches; visual mediations; visual art; visual art education; design education; Pedagogik; Pedagogics;

    Sammanfattning : This licentiate thesis is based on visual art didactics and the school subject visual art, but focuses on the design process in a college design education. The aim is to explore and understand the innovative and exploratory learning processes and the importance of visual mediation in this context. LÄS MER