Sökning: "Lars Arvastson"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Lars Arvastson.

  1. 1. Stochastic Modeling and Operational Optimization in District Heating Systems

    Författare :Lars Arvastson; Matematisk statistik; []
    Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Statistik; actuarial mathematics; programming; operations research; Statistics; Matematik; optimization; Mathematics; simulation; prediction; District heating; grey-box modeling; operationsanalys; programmering; aktuariematematik; Systems engineering; computer technology; Data- och systemvetenskap;

    Sammanfattning : Operation of a district heating system is accomplished via a sequence of decisions by the operators controlling the system. These decisions are based on expectations of conditions in the system that are not known at decision time. LÄS MER